Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden en de biologische melkveehouderij

Netwerk GRONDig  de belangenorganisatie voor de grondgebonden en biologische melkveehouderij. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!
Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte van mest. Het is circulaire bedrijfsvoering van bodem, dier en gewas in samenspraak met de leefomgeving. 

Belangrijk hierbij: koeien in de wei,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap, maatschappelijk gewenst.
Daar hoort een Eerlijke Melkprijs bij voor grondgebonden melk... EN: regelgeving 
die rechtvaardig is voor kringloopbedrijven.
Daar zet Netwerk GRONDig zich voor in, ook in 2018!  

 

20 maart 2018: overhandiging Definitie GRONDGEBONDEN aan Kamerleden van de commissie LNV namens Netwerk GRONDig en alle organisaties die de definitie onderschrijven

en daarna overhandiging van de Definitie door prof.Jan Douwe van der Ploeg aan mevrouw Sonnema, Directeur generaal van het ministerie van LNV.

Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

16-10-2017

Comité GRAS is samengesteld

”Brede vertegenwoordiging in GRAS om definitie GRONDGEBONDENHEID robuust te bestendigen”

Belangenorganisatie Netwerk GRONDig heeft inmiddels de samenstelling van Comité GRAS rond. De comitéleden gaan invulling geven aan het formuleren van een robuuste definitie van grondgebondenheid in de melkveehouderij.
Op woensdagmiddag 29 november is er een afsluitend symposium onder leiding van Frits van der Schans (CLM). Begin december wordt de definitie gepresenteerd aan de Tweede Kamer en het ministerie.

Een heldere visie op het evenwicht tussen dier, gewas en grond; de kringloop op bedrijfsniveau en de samenhang met de omgeving staan in principe centraal bij grondgebondenheid. Die basisvisie is het uitgangspunt voor Comité GRAS.

De samenstelling van Comité GRAS:
Jan Douwe van der Ploeg voorzitter
Comité GRAS is erg verheugd dat zij een gedreven en kundige voorzitter heeft in de persoon van prof.dr.ir. Jan Douwe van der Ploeg. Voor zijn pensioen werkte hij in het vakgebied rurale sociologie aan de WUR. Gedeputeerde Johannes Kramer brengt zijn kennis en ervaring in als portefeuillehouder Landbouw in Friesland. Uit de vier windstreken zijn vertegenwoordigd: Baukje Jacobi, melkveehoudster in Noord Nederland;
Gerard Stam, melkveehouder in West Nederland; Jacob van Emst, melkveehouder in Oost Nederland en Peter van Roessel, melkveehouder in Zuid Nederland. Sybrand Bouma, biologisch melkveehouder en bestuurslid FBBF geeft de biologische input in GRAS.
Ook de komende generatie is vertegenwoordigd in GRAS, namens de NAJK is Bart van der Hoog spreekbuis. Vanuit de zuivelketen is Rene Cruijsen van EKO- Holland present. Een belangrijke inbreng is er van Sijas Akkerman (Natuur & Milieu Federatie) en Bart van Opzeeland (Milieudefensie). Ook de Dierenbescherming en de Vogelbescherming denken mee, zij het op de achtergrond. Overige leden zijn Foppe Nijboer, voorzitter Netwerk GRONDig en Diana Saaman, communicatie en woordvoerder.

De brede vertegenwoordiging in Comité GRAS geeft aan dat er een robuuste, toekomstbestendige definitie van grondgebondenheid in het verschiet ligt, die daarmee op breed draagvlak kan rekenen.Terug naar overzichtNetwerk Grondig dient DEROGATIE opvatting in op ministerie.
De onderhandelingen over nieuwe derogatie (na 2018) zijn op het ministerie met de sectorpartijen van start gegaan.
Kortweg: GRONDig pleit voor:

Een nieuw fundament onder derogatie:  ‘Van BEDRIJFS- naar GRAS-derogatie’ 
Derogatie toestaan op al het grasland en verruiming voor dierlijk mestgebruik voor dit gewas van 250 naar 300 N. Positieve neveneffecten: minder kunstmest op grasland; geen gevaar voor uitspoeling door hogere mestbehoefte van gras; stimuleert en behoud areaal grasland. Ook derogatie op gras van gemengde bedrijven.